Jij verdient een goed leven!

Een beter leven, meer levenskwaliteit, meer kansen, meer menselijkheid. Een beter en vrij leven voor iedereen: dat is ons doel en daar handelen we naar, solidair met elkaar.

Een gezonde geest en een gezond lichaam

 1. Gezondheidszorg en welzijn moeten voor iedereen kwaliteitsvol, betaalbaar en toegankelijk zijn, zodat mensen goed, gezond en lang vrij kunnen leven.
 2. Gezondheidszorg en welzijn draaien niet meer rond instellingen of zuilen. De mens en zijn of haar keuzes staan centraal. Elke mens houdt de regie van zijn of haar zorg in eigen handen en kan daarbij gebruik maken van diverse ondersteuningsmogelijkheden. Instellingen, zuilen en grote organisaties passen hun rol aan. In de plaats daarvan zijn vrij initiatief en sociaal ondernemerschap een antwoord op de gewijzigde zorgnoden. De overheid bepaalt de spelregels en garandeert zo kwaliteit voor iedereen.
 3. Indien mogelijk behandelen we patiënten en cliënten thuis in plaats van in het ziekenhuis. Tegelijk zorgen we voor meer gespecialiseerde, efficiënte en kwaliteitsvolle ziekenhuizen. Zo houden we zorg betaalbaar voor de toekomst en verhogen we de overlevingskansen van mensen met moeilijk te behandelen aandoeningen door de concentratie van kennis, behandeling en zorg.
 4. Wie in een zorgsituatie terechtkomt moet zijn of haar levensstandaard maximaal op peil kunnen houden. Naar analogie met de ziekteverzekering valt de zorgkost daarom in principe ten laste van de overheid. We financieren de zorg niet langer op basis van bedden of gebouwen, maar maken de zorgfinanciering persoonsvolgend. Op die manier stimuleren we sociaal ondernemerschap. Ook wie zorg nodig heeft, heeft recht om de zeggenschap en regie over zijn of haar leven in eigen handen te houden.
 5. We ondersteunen wetenschappelijk onderzoek in functie van medische vooruitgang. We trekken voluit de kaart van innovatie en nieuwe technologie in de geneeskunde en zorg.
 6. In de geestelijke gezondheidszorg zetten we in op snelle detectie en voldoende toegankelijke hulp en zorg. We versterken de eerstelijnszorg en dringen het gebruik van antidepressiva terug. We trekken de terugbetaling van psychologisch zorg systematisch op. Wachtrijen in de psychiatrische hulp werken we weg. We geven prioriteit aan jongeren met psychische problemen. Waar mogelijk gaan we voor psychiatrische zorg in een thuissituatie. 

Onderwijs is de motor voor vrijheid en vooruitgang

 1. Onderwijs vormt jongeren tot kritische, goed geïnformeerde, onafhankelijke en geëngageerde burgers.
 2. Onderwijs start zo vroeg mogelijk. We maken kinderopvang breed toegankelijk en zorgen er voor dat elk kind vanaf 3 jaar naar school gaat.
 3. In een drietalig land vinden we meertaligheid belangrijk. We geven kinderen recht op onderwijs van en in de drie landstalen en/of het Engels, met het Nederlands als belangrijkste onderwijstaal. 
 4. De kerntaak van een leerkracht is het overdragen van kennis en competenties. We hervormen de lerarenopleiding, maken de overstap van en naar een loopbaan in het onderwijs makkelijker en zetten meer in op omkaderend onderwijspersoneel. 

Kansarmoede doorbreken

 1. We oriënteren kinderen op basis van hun talenten, niet op basis van hun thuissituatie. Als het probleem van kinderen thuis ligt — omdat er thuis geen enkel kader is — zorgen we er voor dat kinderen langer op school kunnen blijven. Scholen moeten plaatsen kunnen zijn waar kinderen en jongeren niet alleen les krijgen, maar zich ook kunnen ontplooien, minstens één keer per dag een gezonde warme maaltijd krijgen, kennismaken met cultuur, muziek en literatuur, kunnen sporten, huiswerk maken en leren studeren. Dat doen we in samenwerking met lokale overheden en vanuit andere invalshoeken zoals welzijn, cultuur, jeugd, sport, …
 2. We zetten in op het opleiden van niet-opgeleide ouders, zodat we de kans op schoolse achterstand van hun kinderen kunnen verkleinen. 
 3. Uitkeringen koppelen we aan het engagement om Nederlands te leren. Daarnaast speelt ook het zoeken naar werk, het verkrijgen van erkende competenties of het engagement om zich te (her)scholen een activerende rol in het uitkeringsbeleid.

Kunst, cultuur, vrije tijd en sport.

 1. Als ontdekkingsreizigers op zoek naar zingeving en betekenis, vervullen kunstenaars een onmisbare pioniersrol. Aan die ontdekkingstocht kan eenieder deelnemen door cultuurbeleving. Hoe kunstenaars hun artistieke activiteit invullen en hoe mensen hun cultuurbeleving invullen, kiezen ze zelf.
 2. We dragen zorg voor ons artistiek erfgoed, in de ruimste zin, en hebben de ambitie om op het vlak van hedendaagse en toekomstgerichte artistieke, architecturale en culturele activiteiten de wereldtop te zijn. We moedigen privé-initiatieven en private financieringsmechanismen aan zodat ze een steeds grotere rol spelen in de culturele sector. 
 3. Mensen hebben beweging nodig. We garanderen ruimte voor fietsers, lopers, wandelaars, paardensport, …  We investeren samen met de private sector in sportinfrastructuur van topkwaliteit die toegankelijk is voor iedereen. Onze topsporters krijgen een omkadering van internationaal niveau.