Je krijgt extra netto. Door lagere belastingen.

 “Minder overheid, maar beter” betekent ook minder kosten. Dat maakt het mogelijk om de belastingen te verlagen en de fiscaliteit aan te passen aan de nieuwe tijd. Liberalen willen een zeker en rechtvaardig fiscaal beleid. Vrijheid betekent voor ons dat inkomsten eerst voor jezelf zijn en daarna voor de staat.

Lagere belastingen, en eenvoudiger

  1. We hervormen de fiscaliteit tot een transparant en modern geheel. Met één doel: minder belastingen betalen. Inkomsten zijn eerst voor jezelf, daarna voor de staat.
  2. We verlagen de belastingen en maken ze eenvoudiger. Voor natuurlijke personen schakelen we geleidelijk aan over naar een sociale vlaktaks op alle inkomsten, met twee trappen: bij elke inkomst is een eerste schijf belastingvrij en de rest wordt aan 30% belast. Belastingen op bezit worden afgeschaft.
  3. De vennootschapsbelasting voor rechtspersonen daalt tot maximum 15%. Uitgekeerde winsten worden op dezelfde wijze belast als andere inkomsten van natuurlijke personen. Voor winsten die in het verleden reeds belast werden, voorzien we in een overgangssysteem.
  4. We verlagen de erfbelasting en de schenkbelasting en maken er één enkel rechtvaardig systeem van, met een belastingvrije schijf en één percentage voor het gedeelte daarboven. Dit systeem geldt ongeacht de band met de persoon aan wie men de erfenis nalaat. Ook de registratierechten worden volgens dezelfde logica hervormd.
  5. De personenbelasting moet het individu als maatstaf hebben. We maken daarom komaf met het huwelijksquotiënt, een relict uit het verleden. We doen dit voor de toekomst. Voor wie het huwelijksquotiënt vandaag al toepast verandert er niets.

Belastingen zonder rompslomp

  1. We maken komaf met aangifte, aanslag en uitbetaling en gaan maximaal voor bevrijdende bronheffingen. Zo maken we een groot deel van de fiscale administraties met hun vele papierwerk en formulieren overbodig.

Gelijk speelveld voor iedereen

  1. We dichten de gaten in onze fiscaliteit: we maken komaf met methodes die enkelingen toelaten om weinig of geen belastingen te moeten betalen.
  2. We werken samen binnen de EU. Vandaag standaardiseert de EU de toepassing van de BTW en legt ze voorwaarden op aan de tarieven. Analoog willen we dat de vennootschapsbelasting binnen de EU geïnd wordt op dezelfde basis, binnen een vork van tarieven. Zo maken we komaf met deloyale concurrentie tussen lidstaten én verhinderen we dat multinationals door de mazen van het net kruipen. We internaliseren milieukosten door de vervuiler te laten betalen en maken daarover afspraken binnen de EU.
  3. We maken ondernemend Vlaanderen subsidievrij. Subsidies aan ondernemingen vervangen we door algemene lastenverlagingen en investeringen in infrastructuur.