In de open samenleving

Onze samenleving en steden in het bijzonder worden meer divers. Liberalen willen van deze nieuwe realiteit een succes maken voor alle mensen. Dat kan alleen maar als we de basisprincipes van de Verlichting verdedigen. Tegelijk maken we werk van een inclusieve maatschappij, waar vrije mensen met en niet naast elkaar leven.

Elke mens is uniek

 1. Elke mens is uniek. We wijzen het identitaire denken af, dat mensen reduceert tot één identiteit. De identiteit van mensen is gelaagd. Iedereen bepaalt zelf zijn of haar eigen identiteit. Je kan hier zijn wie je wil, zeggen wat je wil, worden wat je wil.
 2. Ons uitgangspunt in alle situaties is het individu en niet de groep of de samenlevingsvorm.
 3. Omdat elke mens gelijkwaardig is, strijden we tegen iedere vorm van discriminatie of uitsluiting op basis van gender, afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, levensbeschouwing of welke andere grond dan ook.
 4. Wetgeving maken we met het individu als uitgangspunt. Mensen kiezen zelf en autonoom met wie, hoe lang en op welke manier ze samenleven of niet. Wetgeving is er om een kader te scheppen voor die keuzes, niet om samenlevingsvormen te promoten of op te dringen. infofiche

Samenleven bevorderen

 1. We kiezen voor een open en inclusieve samenleving, waar mensen met elkaar en niet naast elkaar leven. Daarom voeren we een beleid dat integratie bevordert, op basis van rechten en plichten.
 2. De overheid stelt zich neutraal op. Ze is open tegenover elke burger en bevoordeelt of benadeelt geen enkele burger tegenover een andere.

De seculiere samenleving verdedigen

 1. We leven in een seculiere samenleving. Religie en levensbeschouwing zijn een aangelegenheid van het individu, niet van de overheid.
 2. Iedereen is vrij om gelovig of niet gelovig te zijn. Om van levensbeschouwing te veranderen of uit het geloof te stappen. Iedereen is ook vrij om zijn of haar geloof of levensbeschouwing te belijden. Die vrijheid stopt zodra de fundamentele rechten en vrijheden van een ander geschaad worden.
 3. De overheid financiert geen enkele religie of levensbeschouwinginfofiche
 4. De publieke moraal is gebaseerd op universele seculiere waarden. We verankeren de scheiding van kerk en staat in de Grondwet en brengen ze in de praktijk.

Over de verlichtingswaarden valt niet te onderhandelen, tradities kunnen veranderen

 1. In een diverse samenleving moeten we duidelijk de fundamentele beginselen benoemen en verdedigen waarop onze samenleving stoelt: de individuele vrijheid, scheiding tussen kerk en staat, de gelijkheid van man en vrouw, de vrijheid van meningsuiting, democratische besluitvorming, de rechtsstaat en de voorrang van de wet op religieuze regels. Ze maken immers het samenleven in diversiteit mogelijk en garanderen tegelijk de vrijheid van elk van ons.
 2. We maken een onderscheid tussen fundamentele waarden enerzijds, tradities en gewoonten anderzijds. Over de eersten valt niet te onderhandelen, over de anderen staan we steeds open voor debat en gaan we op een redelijke manier om met vragen tot aanpassing, waarbij de vrijheid en openheid steeds onze leidraad zijn. infofiche

Een correct en menselijk migratiebeleid

 1. Migratie is een verhaal van mensen op zoek naar vrijheid. Migratie hoort ook bij onze tijd. We gaan er uiteraard verstandig mee om, want geen enkel land kan de toevloed van de hele wereld aan.
 2. Onze buitengrenzen zijn de grenzen van de Europese Unie. We versterken ze samen met alle lidstaten. We organiseren een dubbele toegangspoort tot Europa. infofiche
 3. De eerste poort is de poort waarmee we onze internationale engagementen , waaronder die van de Conventie van Genève, nakomen. Het is de spiegel van onze eigen waarden. De toegang loopt via éénzelfde asielprocedure, in principe met opvang aan de buitengrens. Wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt de status van vluchteling onder de Conventie van Genève of subsidiaire bescherming.
 4. De tweede toegangspoort is die van economische migratie. We spreken af op welke manier en onder welke voorwaarden mensen legaal naar de Europese Unie kunnen komen. Zoals de Verenigde Staten van Amerika werken met greencards, kiest de EU voor bluecards. Op die manier kunnen we talent aantrekken en halen we het migratiebeleid uit de greep van mensensmokkelaars en andere criminelen.
 5. Om deze visie vorm te geven hebben we nood aan een Europees buitengrensbeleid en een sterke Europese Grens- en Kustwacht die zich hard opstelt tegenover mensenhandelaars, maar steeds correct en menselijk tegenover slachtoffers.
 6. Binnen de Europese Unie kiezen we voor vrij verkeer van personen en houden we, behalve in geval van acuut gevaar, de binnengrenzen open.
 7. Door vrijhandel en ontwikkelingssamenwerking geven we mensen de kans om een toekomst uit te bouwen in hun eigen land. In conflictgebieden werken we actief samen met onze Europese en internationale partners aan oplossingen voor  vrede en stabiliteit.