Een vrije en veilige Europese Unie.

We kiezen uitgesproken voor Europese samenwerking en maken de Europese Unie vrijer en veiliger.

Een federale Europese Unie

 1. We kiezen voor federalisme, zowel in België als in Europa. De Europese Unie staat voor eenheid in verscheidenheid.
 2. We werken samen aan vrijhandel, aan een eengemaakte Europese markt, aan een gezamenlijk klimaat- en energiebeleid, aan een sociaal en veilig Europa. We respecteren daarbij regionale en lokale tradities. We verzetten ons tegen separatisme en nationalisme.
 3. De EU is een Unie van waarden, met respect voor de mensenrechten, democratie en rechtsstaat als hoekstenen. We verdedigen de Europese waarden in ons buitenlands beleid maar waken ook over het respect ervoor binnen de lidstaten. Er komt een periodieke evaluatie van de situatie inzake democratie en mensenrechten in de Europese lidstaten. Deze evaluatie kan tot sancties leiden indien een lidstaat die waarden met de voeten treedt. 
 4. We voltooien de eengemaakte Europese vrije markt. We garanderen het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Om innovatie en een toekomstgerichte economische groei mogelijk te maken werken we in de eerste plaats de barrières op het vlak van digitalisering en telecom weg.
 5. Vrij verkeer van personen vereist een coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels van de EU lidstaten. We voorzien voor iedere EU onderdaan een basispakket van sociale rechten, ongeacht de lidstaat waarin hij of zij zich vestigt. Iedere lidstaat heeft het recht om volgens eigen principes en onder eigen voorwaarden extra sociale rechten toe te kennen. 
 6. We engageren ons als Europese Unie om de klimaatafspraken van het akkoord van Parijs na te komen. We bouwen een gezamenlijk Europees energiebeleid uit waarbij hernieuwbare energie, energiezekerheid, complementariteit en interconnectie centraal staan.

Vrijhandel op een gelijk speelveld

 1. Het afsluiten van handelsverdragen is een bevoegdheid van de Europese Unie. Multilaterale akkoorden genieten de voorkeur. Bilaterale akkoorden zijn de tweede optie.
 2. De Europese Unie moet handelsakkoorden en toegang tot de grootste markt ter wereld als hefboom gebruiken om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN inzake o.a. klimaatactie, waardig werk, vrede en veiligheid te promoten.
 3. Multilaterale akkoorden, over de sociale en ecologische omstandigheden waaronder goederen worden geproduceerd en diensten worden geleverd, bepalen minimumstandaarden en zorgen zo mee voor een gelijker speelveld dat vrije en eerlijke handel bewerkstelligt. 
 4. De naleving van onderhandelde sociale en ecologische minimumstandaarden dient afdwingbaar te zijn via het handelsbeleid. Dit kan bijvoorbeeld door invoerrechten te heffen op goederen waarvan de productiekosten door het niet naleven van de afgesproken minimumstandaarden lager liggen dan wanneer dit wel het geval was geweest.
 5. Investeringsakkoorden zijn steeds gebaseerd op wederkerigheid, transparantie en gelijke spelregels. Om binnen de Europese Unie een gelijk speelveld te garanderen voor investeringen, sluiten we investeringsakkoorden af op Europees niveau.
 6. We richten binnen de Europese Unie een screeningsmechanisme op van buitenlandse directe investeringen in kritische infrastructuur. 

Een veilig en weerbaar Europa

 1. Veiligheid is een prioriteit. Een democratie moet op haar strepen staan, maar altijd met respect voor de vrijheid en zonder zichzelf te verloochenen. We leggen de lat hoog en kiezen voor beide. Want wij kunnen én willen beide: vrijheid én veiligheid. In tijden van grensoverschrijdende criminaliteit, cybercrime en terreur garanderen we onze veiligheid als klein en open land niet alleen. We gaan voluit voor Europese en internationale samenwerking.
 2. Een succesvol veiligheidsbeleid bouwt checks and balances Tijdelijkheid, proportionaliteit en democratische controle zijn de maatstaven waaraan we elke veiligheidsmaatregel toetsen. 
 3. Onze veiligheidsdiensten moeten gebruik kunnen maken van nieuwe technologieën zoals slimme camera’s, datamining en cyber intelligence, steeds met respect voor de privacy.
 4. Een succesvol veiligheidsbeleid springt verstandig om met capaciteit van mensen en middelen. Ook in een Europees veiligheidsbeleid zijn lokale politieagenten onze oren en ogen op het terrein, cruciaal om problemen snel te detecteren. We pleiten voor een integrale aanpak: wijkagenten zijn in dit verhaal even belangrijk als speurders van speciale terreureenheden. Bovendien moet het politiekorps veel meer dan vandaag de dag het geval is, een afspiegeling vormen van onze diverse maatschappij.
 5. De Europese Unie moet met één stem spreken op het wereldtoneel. In de VN-veiligheidsraad gaan we naar één enkele vertegenwoordiger voor de EU.
 6. Van de Europese Unie maken we een geopolitieke grootmacht binnen de NAVO met een eengemaakt buitenlands en defensiebeleid. We investeren verstandig in onze eigen militaire capaciteit in het kader van een eengemaakt Europees leger. Om grensoverschrijdende criminaliteit en terreur te bestrijden werken we samen in een eengemaakte Europese veiligheidsdienst en een Europese inlichtingendienst.